• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

พิมพ์

ท่านที่ยังไม่เคยขอใช้บริการผ่าน www.catonnet.com ท่านต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ http://www.catonnet.com คลิกเมนู "ขอใช้บริการ" ทางด้านบนของเว็บไซต์
และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
โดยป้อน Username และคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ Username" เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งชื่อซ้ำ จากนั้นป้อน Password โดยมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
โดยป้อนสถานที่ที่ต้องการค้นหาในช่องคำค้น แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบพื้นที่" ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการที่ด้านล่าง หากสถานที่ค้นหาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ท่านสามารถขอใช้บริการโดยคลิกปุ่ม "ขอใช้บริการ" หากสถานที่ที่ค้นหายังไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการค้นหาสถานที่ของท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปขั้นตอนที่ 3 ขอใช้บริการ
โดยระบบจะตั้งค่าการป้อนข้อมูลไว้ที่บุคคลธรรมดา หากท่านต้องการขอใช้บริการแบบนิติบุคคล ให้คลิกแท็บนิติบุคคลเพื่อป้อนราละเอียด เมื่อป้อนรายละเอียดครบแล้ว คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการขอใช้บริการ
โดยระบบจะตั้งค่าการป้อนข้อมูลไว้ที่บุคคลธรรมดา หากท่านต้องการขอใช้บริการแบบนิติบุคคล ให้คลิกแท็บนิติบุคคลเพื่อป้อนราละเอียด เมื่อป้อนรายละเอียดครบแล้ว คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"